V
G
2型電池
JVC BN-VG212
対応機種 :GZ-V570、GZ-V590、GZ-VX770

鋰電池(90分)
$2,000